Tổng diện tích

m2

- Diện tích:m2

- Chi phí thiết kế :

- Chi phí thi công :

- Tổng chi phí :