Loại sơn bạn chọn
Diện tích cần sơn
Chiều dài của phòng m cm
Chiều rộng của phòng m cm
Chiều cao của phòng m cm
Diện tích cửa

Cửa chính

Chiều rộng m cm
Chiều cao m cm
Số lượng cái

Cửa sổ

Chiều rộng m cm
Chiều cao m cm
Số lượng cái
Tính toán